Category Archives: Pain

Text Neck Syndrome… ภัยจากสังคมก้มหน้า

Text Neck Syndrome คือ กลุ่มอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า และไหล่ และอาจรวมไปถึงความเสื่อมกระดูก ข้อต่อกระดูก หรือหมอนรองกระดูกบริเวณคอได้ โดยปัญหาเหล่านี้ เกิดจากการบาดเจ็บซ้ำซากบริเวณคอหรือจากการค้างอยู่ในท่าก้มคอเป็นเวลานานเกินไป ซึ่งเกิดจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แทปเลต หรืออุปกรณ์ติดตั้ง wireless ต่างๆ อาการ – ปวดเมื่อยเรื้อรังบริเวณศีรษะ ต้นคอ บ่า ไหล่ หรือสะบัก – ในรายที่เป็นมาก อาจจะมีอาการชา ปวดร้าวลงแขนหรือหลังส่วนล่าง อาจเกิดอาการอ่อนแรงของแขนและมือได้ หรืออาจส่งผลให้การทรงท่าของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป – หลังทานยาจะมีอาการดีขึ้นชั่วคราวและจะมีอาการปวดอีกครั้งเมื่อเริ่มใช้งานในลักษณะเดิมๆ คือ ก้มคอเล่นโทรศัพท์มือถือ   วิธีป้องกัน วิธีที่ได้ผลดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้แก่ ท่าทางในการใช้งาน ควรให้ท่าทางของคออยู่ในแนวตรงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ก้มหลัง และไม่ห่อไหล่ เพราะการก้มคอทุกๆ 15 องศา จะเพิ่มแรงกดต่อกระดูกสันหลังส่วนคอถึง 27 กิโลกรัม!! และควรยกแขนขึ้นแทนการก้มคอ ระยะเวลาที่ใช้งาน ควรพักสายตาและเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ เมื่อใช้โทรศัพท์ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น เงยหน้าขึ้นทุกๆ10-15