โปรแกรมรักษาฟื้นฟูภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสมอง ส่งผลกระทบต่อความคิด พฤติกรรม และความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวัน ลักษณะเด่นคือไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นผลจากการที่ความสามารถในการรู้คิดลดลง การรู้คิดที่ได้้รับผลกระทบนั้นอาจได้้แก่ ความจำ ทักษะทางภาษา ความรู้ความเข้าใจ ทักษะด้านมิติสัมพันธ์ การตัดสินใจ บุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อมอาจประสบความยากลำบากในการแก้ปัญหาและควบคุมอารมณ์

 

โปรแกรมนี้ช่วยฟื้นฟูโรคได้อย่างไร? (Program therapy)

โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาท และนักกิจกรรมบำบัด มีการประเมินอย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละ Brain part ดูแลเรื่องการใช้ยา มี Family meeting ให้คำแนะนำครอบครัว และบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยตามปัญหาที่ประเมินพบ เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพที่มีได้มากที่สุด ลดภาวะการพึ่งพิงผู้ดูแล และส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง

 

การรักษา

หลักการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความบกพร่องด้านความคิดความเข้าใจ แบ่งได้เป็น 2 หลักการ คือ

1. การฟื้นฟูเพื่อเพิ่มหรือคงความสามารถของผู้ป่วย โดยใช้การฝึกซ้ำๆตามปัญหาของผู้ป่วย อุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการบำบัดได้แก่ DLOTCA ประกอบด้วยทักษะความสามารถด้านความคิดความเข้าใจต่างๆ ได้แก่ Orientation, Awareness, Visual perception, Spatial perception, Praxis, Visuomotor construction และ Thinking operations

2. การปรับสิ่งแวดล้อมและขั้นตอนในการทำกิจกรรมให้สั้นลงหรือง่ายขึ้น การติดป้ายเตือนความจำ การใช้ปฏิทิน พกพาสมุดบันทึก เพื่อทำให้การดำเนินกิจวัตรของผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างราบรื่น 

3. การให้คู่มือคำแนะนำพิเศษสำหรับญาติผู้ป่วย ในเรื่องของการดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวัน ทำกิจกรรมส่งเสริมความคิดความจำที่บ้าน การปฏิบัติตนต่อพฤติกรรมต่างๆของผู้ป่วย และการดูแลตนเอง

 

ระยะเวลาและความถี่ในการรักษา (Duration and frequency)

ความถี่ 2 ครั้ง/สัปดาห์, ระยะเวลา 2-3 เดือน