ตรวจประเมินความเครียด

ความเครียด เป็นสภาวะที่จิตใจเปลี่ยนแปลงไป จนส่งผลกระทบกับตัวเอง คนรอบข้าง รวมไปถึงการใช้ชีวิต หากปล่อยเอาไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีจะส่งผลกับตัวผู้ป่วยเองได้ในระยะยาว

การทำแบบประเมินความเครียดเพื่อที่จะประเมินและคัดกรองเพื่อเตรียมหาวิธีการจัดการความเครียดในระยะสั้น หรือหาวิธีป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว โดยแบบทดสอบจะประกอบไปด้วย

  1. แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง (20 ข้อ) กรมสุขภาพจิต

  2. แบบวัดความเครียดสวนปรุง (20 ข้อ) กรมสุขภาพจิต 

โดยจะเป็นการสังเกตุตนเองในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ว่ามีอาการตรงตามแบบทดสอบหรือไม่