ตรวจประเมินความคิดและความเข้าใจ

การตรวจประเมินความคิดความเข้าใจ ของชีวาแคร์ จะใช้แบบทดสอบมาตรฐานในการประเมินความคิดความเข้าใจของคนที่ทดสอบ ว่ามีความผิดปกติทางสมองหรือไหม โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ดังนี้

  • MoCA — Montreal Cognitive Assessment หรือ แบบทดสอบประเมินภาวะสมองเสื่อม

MoCA เป็นแบบทดสอบที่ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินการทำงานของสมองในแต่ละด้านและคัดกรองผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะแรก โดยประกอบไปด้วย Task สั้น ๆ ทั้งหมด 11 ข้อ โดยปกติแล้วจะใช้เวลาในการทำแบบทดสอบประมาณ 10–15 นาที โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ถ้าได้คะแนนตั้งแต่ 25 คะแนนขึ้นไปถือว่าปกติ แบบทดสอบจะประกอบไปด้วย

1. Alternative Trail Making

“ให้ลากเส้นต่อเนื่องไปตามลำดับ โดยเริ่มจากตัวเลขแล้วสลับไปตัวอักษร”

2. Visuoconstruction Skill (วาดรูปลูกบาศก์)

“คัดลอกรูปลูกบาศก์ให้เหมือนที่สุดเท่าที่ทำได้”

3. Visuoconstruction Skill (วาดหน้าปัดนาฬิกา)

“วาดนาฬิกา ใส่ตัวเลขให้ครบและชี้บอกเวลาที่ 11 โมง 10 นาที”

4. Naming การเรียกชื่อ

“ให้บอกชื่อสัตว์แต่ละตัวที่อยู่ในภาพ”

5. Memory ความจำ

“ให้ตั้งใจฟังชุดคำที่กำหนดให้และจำเอาไว้ จะให้ทวนคำเมื่อครู่นี้อีกครั้งทีหลัง”

6. Attention ความตั้งใจ

“ทวนซ้ำชุดตัวเลขที่กำหนด”

7. Sentence Repetition การพูดทวนประโยค

“พูดทวนประโยคที่กำหนดให้ต่อไปนี้”

8. Verbal Fluency ความสามารถในการใช้คำพูด

“บอกคำทีขึ้นต้นด้วยอักษร ก ให้ได้มากที่สุดใน 1 นาที”

9. Abstraction ความคิดเชิงนามธรรม

“บอกความเหมือนระหว่าง 2 สิ่ง เช่น กล้วย-ส้ม : เป็นผลไม้”

10. Delay Recall การทวนซ้ำ

“ให้ทวนซ้ำชุดคำที่ให้จำไว้ก่อนหน้านี้”

11. Orientation การรับรู้สภาวะรอบตัว

“ให้บอกวันที่ เดือน ปี วัน สถานที่ จังหวัด”


 

  • MMSE — Mini-Mental State Examination หรือ แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น

MMSE เป็นแบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม โดยประกอบไปด้วย 11 Tasks มีความคล้ายคลึงกับ MoCA แต่จะใช้เวลาน้อยกว่าและมีความละเอียดน้อยกว่า MoCA โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ถ้าได้คะแนนตั้งแต่ 23/24 คะแนนขึ้นไปถือว่าปกติ แบบทดสอบจะประกอบไปด้วย

1. Orientation for time

“ทดสอบการรับรู้เกี่ยวกับเวลาปัจจุบัน”

2. Orientation for place

“ทดสอบการรับรู้เกี่ยวกับที่อยู่ปัจจุบัน”

3. Registration

“ทดสอบการบันทึกความจําโดยให้จําชื่อของ 3 อย่าง”

4.Attention/Calculation

“ทดสอบสมาธิโดยให้คิดเลขในใจ”

5. Recall

“ทดสอบความจําระยะสั้นของชื่อสิ่งของ 3 อยางที่ให้จําไว้แล้ว”

6. Naming

“ทดสอบการบอกชื่อสิ่งของที่ได้เห็น”

7. Repetition

“ทดสอบการพูดซํ้าคําที่ได้ยิน”

8. Verbal command

“ทดสอบการเข้าใจความหมายและทําตามคําสั่ง”

9. Written command

“ทดสอบการอ่าน การเข้าใจความหมาย สามารถทําตามได้”

10. Writing

“ทดสอบการเขียนภาษาอย่างมีความหมาย”

11. Visuoconstruction

“ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ”


 

  • DLOTCA — Dynamic Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment หรือ ชุดอุปกรณ์ประเมินสมองที่มีความเฉพาะเจาะจง

DLOTCA เป็นชุดอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สำหรับการทดสอบการทำงานของสมอง ถูกออกแบบโดย Toglia ในปี ค.ศ. 1994 ที่ใช้ประเมินสมถภาพสมองอย่างครบถ้วนทุกมิติ ทุก Lobe กลีบสมองที่ทำหน้าที่ต่างๆ โดยในชุดอุปกรณ์จะประกอบไปด้วย แผ่นภาพ ลูกบาศก์สีต่าง ๆ ชุดหมุดกระดาษ