นักกายภาพบำบัด

1646802593_2.jpg

สุจิระ วานิชดี (แบงค์)

การศึกษา,รางวัลและการรับรอง

ประวัติการศึกษา

•  เกียรตินิยม อันดับ 2

   คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

•  การออกกำลังกายเฉพาะทางในนักกีฬา

   (Sport specific training)

ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ

•  Peripheral Magnetic Stimulation

•  Radial shockwave

•  TECAR

ประวัติการฝึกอบรม

•  อบรมการใช้เครื่องมือTECAR ในนักกีฬาบาดเจ็บบริเวณเข่า