นักกายภาพบำบัด

1646818571_2.jpg

ประพันธ์ จิตติประภา (พัน)

การศึกษา,รางวัลและการรับรอง

ประวัติการศึกษา

•  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

•  ความเชี่ยวชาญด้านทักษะ Manual technique

•  ความเชี่ยวชาญ Back Pain

•  ความเชี่ยวชาญด้าน Gait Trainning ในผู้ป่วย Stroke

ประวัติการฝึกอบรม

•  Management of Cervical Disorders: Assessment to Recovery at Department of Physical  Therapy

  Chiang Mai University Clinical Practice for Individual Stroke