นักกายภาพบำบัด

1646804098_2.jpg

ณัฐวดี วัชรประไพพันธ์ (ฟร้องซ์)

การศึกษา,รางวัลและการรับรอง

ประวัติการศึกษา

•  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชียวชาญ

•  ธาราบำบัด

•  Physiotherapist in sport

•  รักษา ฟื้นฟู คนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา

•  ให้คำแนะนำการออกกำลังสำหรับนักกีฬา นักวิ่ง

ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ

•  Shockwave, Peripheral Magnetic stimulation (PMS), Manual therapy

ประวัติการอบรม

•  กายภาพในนักวิ่ง Physiotherapist in runner

•  อบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด Treat and Train for Foot and Ankle Pain in Runner คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนครราชสีมา และ คณะกายภาพบำและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต