นักกิจกรรมบำบัด

1615798972_2.jpg

ชุติกาญจน์ ชุติมา (กิฟท์)

การศึกษา,รางวัลและการรับรอง

ประวัติการศึกษา

•  คณะเทคนิคการแพทย์  สาขากิจกรรมบำบัด

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

•  Rehabilitation การบำบัดฟื้นฟู

ความชำนาญด้านเครื่องมือ

•  MoCA, DLOTCA, MMSE

ประวัติการฝึกอบรม

•  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูเบื้องต้น ด้านการกลืนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

•  การบำบัดฟื้นฟูการรับรู้ และความคิดความเข้าใจผู้รับการบริการโรคหลอดเลือดสมอง

•  Cognitive training and physical activity for mild cognitive disorder

•  A Holistic approach to Caring for people with Alzheimer's Disease