fbpx

บริการการฟื้นฟูจากโรคหลอดเลือดในสมอง

“ChivaCare ให้บริการในการฟื้นฟูผู้ป่วยจากโรคหลอดเลือดในสมองตั้งแต่การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องจนถึงการจ่ายยาที่ดีที่สุดในการรักษา”

การฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง

เมื่อมีอาการเจ็บป่วยของโรคหลอดเลือดสมองเนื่องจากบางส่วนของสมองได้รับบาดเจ็บทำให้การทำงานของสมองผิดปกติ การบาดเจ็บของสมองทำให้เกิดอาการทางคลินิกได้หลายประการขึ้นอยู่กับว่าเกิดการบาดเจ็บที่ส่วนใด

การรักษาด้วยวิธีการหลากหลาย

การช่วยให้สมองกลับมาทำงานได้ตามปกติสามารถทำการรักษาด้วยวิธีการที่หลากลายร่วมกับการรับประทานยา การทำกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิธีการดูแลหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองอย่างชัดเจนว่าการรับประทานยาและการได้รับการฟื้นฟูได้ผลดีที่สุดเมื่อได้รับการรักษาภายในหนึ่งเดือนและรักษาอย่างต่อเนื่องอีก 3-6 เดือน เพื่อให้สมองได้พัฒนาใหม่และคงหน้าที่หลักไว้ การฟื้นฟูโรคหลอดเลือดในสมองสามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเองและเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่พวกเขาอีกด้วย

ความยืดหยุ่นของสมอง

เป้าหมายหลักของการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองทำโดยการฝึกสมองให้มีการปรับปรุงหน้าที่และซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง โดยกลไกการทำงานของการพัฒนาเซลล์สมองเรียกว่า นิวโรพลาสติกซิตี้ (Neuroplasity) โดยเป็นคุณสมบัติดังกล่าวนี้เป็นคุณสมบัติของสมองที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต โดยกิจกรรมทางสมองเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่สามารถถ่ายโอนไปยังส่วนอื่นได้ โดยสัดส่วนของสมองสีเทาสามารถเปลี่ยนได้และไซแนปส์อาจจะมีกระแสที่แรงหรืออ่อนได้ตลอดระยะเวลา ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบหลายส่วนของสมองสามารถทดแทนได้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งการประกาศผลงานวิจัยดังกล่าวขัดแย้งกับข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ดั้งเดิมว่าสมองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การฟื้นฟูโรคหลอดเลือดเกี่ยวกับกับอะไรบ้าง

มีการวิธีการที่ช่วยในการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง แผนการฟื้นฟูขึ้นอยู่กับว่าสมองส่วนใดได้รับการบาดเจ็บแต่ส่งผลต่อร่างกายส่วนใดที่ได้รับผลกระทบหรือความสามารถใดบ้างที่เปลี่ยนไปหลังจากได้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองขึ้น

กิจกรรมทางกายภาพ

ทักษะการพัฒนากล้ามเนื้อ

การออกกำลังกายสามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและเพิ่มการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อได้ดีขั้น การรักษานี้อาจนำไปใช้ในการเพิ่มความสามารถในการกลืนอาหารได้ด้วย

การฝึกการเคลื่อนไหว

ผู้ป่วยอาจจะเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ เช่น อุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้า รถเข็น หรืออุปกรณ์ในการช่วยพยุงข้อเท้า โดยอุปกรณ์ช่วยพยุงข้อเท้านี้สามารถทำให้ข้อเท้าของผู้ป่วยแข็งแรงและมั่นคงขึ้นเพื่อช่วยในการรองรับน้ำหนักตัวของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยเริ่มหัดเดิน

การรักษาโดยจำกัดการเคลื่อนไหวของแขนข้างปกติ

แขนหรือขาที่ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนจะถูกจำกัดการเคลื่อนไหวเมื่อผู้ป่วยฝึกเคลื่อนไหวแขนหรือขาที่ได้รับผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมองช่วยในการพัฒนาการทำหน้าที่ของแขนหรือขาข้างนั้นได้ การรักษาด้วยวิธีการนี้บางครั้งเรียกว่า การรักษาโดยการบังคับใช้ (force-use therapy)

การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มพิกัดการเคลื่อนไหวของข้อ

การออกกำลังแบบที่ถูกต้องและการรักษาสามารถทำให้ความตึงของกล้ามเนื้อ (กล้ามเนื้อยึด) หายไปได้และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้มากขึ้น

กิจกรรมกายภาพที่ใช้เทคโนโลยีในการช่วยเหลือ

การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าสามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงโดยทำให้กล้ามเนื้อนั้นสัมผัสกัน โดยการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าสามารถช่วยการเรียนรู้ใหม่ของกล้ามเนื้อของผู้ป่วย

กิจกรรมทางกระบวนการคิดและอารมณ์

การบำบัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านความจำ

การบำบัดด้วยกิจกรรมและการบำบัดด้วยการพูดสามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่สูญเสียความสามารถด้านกระบวนการคิด เช่น ความทรงจำ การบวนการประมวล การแก้ไขปัญหา ทักษะทางสังคม การตัดสินใจและความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยได้

การบำบัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านการสื่อสาร

การบำบัดด้วยการพูดสามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่สูญเสียความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การพูด การฟัง การเขียน และความเข้าใจ กลับมามีความสามารถดังเดิมได้

การประเมินทางจิตวิทยาและการรักษา

ทั้งนี้อาจจะมีการทดสอบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนของอารมณ์ของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยอาจจะถูกส่งให้พบกับที่ปรึกษา หรือชักชวนให้เข้าร่วมในกลุ่มที่ปรึกษา

การรักษาโดยการจ่ายยา

แพทย์ประจำของผู้ป่วยอาจแนะให้ทานยาต้านโรคซึมเศร้าหรือยาที่ส่งผลต่อความตื่นตัว ลักษณะการอยู่ไม่สุข หรือการเคลื่อนไหว

ใครมีส่วนร่วมในการบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

แพทย์

แพทย์เจ้าของไข้แนะนำการดูแลผู้ป่วย จัดการสั่งยา และรักษาโรคแทรกซ้อน และปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง นักประสาทวิทยาสามารถให้ “ ยาป้องกันเซลล์สมอง (Neuroprotection Medication)” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูของเซลล์สมอง

นักกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัดช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้การเคลื่อนไหวอีกครั้ง เช่น การเดิน และการทรงตัวของผู้ป่วย

นักกิจกรรมบำบัด

นักกิจกรรมบำบัดช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้ทักษะการมือ และแขนด้วยทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อใช้ดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การพิมพ์ การผูกเชือกรองเท้า การติดกระดุมเสื้อ และการอยู่อย่างปลอดภัยภายในบ้าน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างกิจกรรมบำบัด

ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้ช่วยผู้ป่วยในการกลับมาทำกิจกรรมและบทบาทต่างๆ ที่ผู้ป่วยเคยชอบก่อนที่จะเกิดโรคหลอดเลือดในสมอง เช่น งานอดิเรก และการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนต่างๆ